Pod Dobrym Humorem

Willa Pod Dobrym Humorem

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Regulamin

 • Willa prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych.
 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub e-mailem. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji oraz przesłania potwierdzenia przelewu na nasz adres e-mailowy: miedzygorze@op.pl
 • Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu tzn. dzień przyjazdu i dzień wyjazdu. Prosimy dokładnie przemyśleć datę i czas pobytu, ponieważ termin jest wiążący dla obu stron.
 • W dniu rozpoczęcia pobytu lub najpóźniej w dniu kolejnym, osoba wynajmująca jest zobowiązana zapłacić pozostałą kwotę za pobyt w “Willi Pod Dobrym Humorem”.W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
 • Gość ma prawo do zmiany terminu rezerwacji, przedłużenia pobytu lub zmiany liczby osób, pod warunkiem, że taka zmiana zostanie dokonana co najmniej na 7 dni przed pierwotnym terminem przyjazdu. Jednakże Willa zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach pobytu, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach pobytu nie przysługuje zwrot zadatku.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn nie wynikających z winy “Willi Pod Dobrym Humorem” wpłacony zadatek również nie podlega zwrotowi.
 • Opłaty za zakwaterowanie w willi oraz wyżywienie określa „Cennik ” znajdujący się na stronie internetowej www.pensjonatdobryhumor.pl
 • Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych
 • W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz.12.00 w dniu wyjazdu.
 • Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 • Klient Willi przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądźpracownikom pensjonatu. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.
 • Za pobyt psa w Willi pobiera się opłatę w wysokości określonej przez „Cennik” znajdujący się na stronie internetowej www.pensjonatdobryhumor.pl
 • Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem pensjonatu.
 • Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta. Nigdy nie zanotowaliśmy w Willi kradzieży i zrobimy wszystko, aby nie było pierwszego razu)
 • W Willi obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) Willipowstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych,przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażeniapokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • W obiekcie zabronione jest: zakłócanie spokoju, Np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa, zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody kierownictwa.
 • zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
 • Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.Bardzo dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem.